Soutez 20 narozeniny

Zúčastněte se soutěže „Moje sportovní dobrodružství”

Tato pravidla stanoví podmínky, za nichž se koná soutěž na firemním profilu pořadatele:  Hegen Česko s.r.o., Stavbařů 2201/36, 734 01 Karviná na Facebooku. 

Cílem soutěže je vybrat 3 vítěze.   

Pravidla účasti v soutěži:

Úkolem soutěže je napsat odpověď na otázku "Jak začalo vaše sportovní dobrodružství" do komentáře pod soutěžní příspěvek na Facebooku na profilu: https://www.facebook.com/hopsportcz.

Pravidla pro výběr výherců: Vítězí 3 (slovy: tři) komentáře, které budou podle názoru organizátora soutěže nejzajímavější.

Doba trvání soutěže (odpovědi na soutěžní úkol v komentářích pod určeným příspěvkem): 6.10.2023 do 13.10.2023 hod. 23:59. 

Vyhodnocení proběhne dne 17.10.2023.

Organizátor prohlašuje, že soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována ani spojena se subjekty, které jsou vlastníky sociální sítě Facebook ani Instagram.

Organizátor prohlašuje, že soutěž není hazardní hrou, losování, tombolou ani jinou hrou, jejíž výsledek závisí na náhodě.

Organizátorem soutěže je společnost  Hegen Česko s.r.o., Stavbařů 2201/36, 734 01 Karviná.

Soutěž je organizována na území České republiky.

Účast v soutěži je bezplatná a nevyžaduje žádný nákup.

Účastí v soutěži účastníci prohlašují, že souhlasí se všemi podmínkami uvedenými v těchto pravidlech.

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které mají bydliště nebo sídlo v České republice, připojení k internetu, platnou e-mailovou adresu a účet na Facebooku (dále jen "účastníci").

Soutěžícími jsou ti, kdo do komentáře pod soutěžní příspěvek napíší odpověď na otázku "Jak začalo vaše sportovní dobrodružství".

Účastníky Soutěže nemohou být zaměstnanci společnosti Hegen Česko s.r.o ani osoby pracující pro společnost na základě jakékoli smlouvy.

Správcem osobních údajů účastníků Soutěže je Organizátor.

Osobní údaje poskytnuté Organizátorovi účastníky Soutěže budou zpracovávány pro účely Soutěže. Osobní údaje mohou být zpracovávány také v případech, kdy je to nezbytné pro naplnění zákonem odůvodněných účelů správce. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale jejich neposkytnutí znemožní výhercům získat ceny.

PRAVIDLA A PRŮBĚH SOUTĚŽE

Na řádný průběh soutěže a předávání cen dohlížejí odpovědné osoby určené Organizátorem (Porota). Porota se bude skládat ze 3 osob.

O výběru výherců rozhoduje porota 100% samostatně na základě subjektivního hodnocení zaslaných soutěžních soutěžních odpovědí. Není možné zpochybňovat objektivitu výběru nejlepších soutěžních odpovědí, neboť výběr bude zcela subjektivní a Organizátor o tom otevřeně informuje.

Podmínkou účasti v soutěži je: přečíst si soutěžní řád a připravit soutěžní odpověď (odpověď na otázku "Jak začalo vaše sportovní dobrodružství") v souladu s daným soutěžním tématem.

Práce zaslaná do Soutěže nesmí obsahovat žádné odkazy, fráze nebo obrázky považovány za necenzurované nebo jakýmkoli způsobem poškozující pocity ostatních. Texty nebo fotografie obsahující výše uvedené bude odstraněn z soutěže.

V soutěži budou oceněny nejzajímavější a nejnápaditější komentáře.

Účastí v soutěži účastník prohlašuje a potvrzuje, že zaslané dílo je jeho autorským dílem a že má nárok na vlastnická a osobnostní autorská práva k přihlášeným materiálů.

Jeden účastník může za podmínek stanovených tímto soutěžním řádem zaslat do soutěže jedno soutěžní dílo.

Organizátor si vyhrazuje, že všechny formy nekalé soutěže (včetně rozesílání spamu na Facebooku a jiných webových stránkách) směřující k podvádění jsou zakázány. Pokud se tedy některý z Účastníků v odůvodněných případech takových praktik dopustí, má Pořadatel právo jeho příspěvek ze Soutěže vyřadit.

Vyhlášení výherců soutěže proběhne v čase a na místě určeném Organizátorem. Nejpozději do 7 dnů od skončení Soutěže.

Výherci Soutěže budou o podrobnostech své výhry informováni v soukromé zprávě.

PRAVIDLA POUŽITÍ PŘEDLOŽENÝCH MATERIÁLŮ ORGANIZÁTOREM

Organizátor si vyhrazuje právo použít materiály zaslané účastníky jako soutěžní příspěvky pro propagační účely organizátora. Za tímto účelem účastníci výměnou za možnost zúčastnit se soutěže udělují pořadateli bez další náhrady nevýhradní, časově a teritoriálně neomezené právo použít obsah zaslaný do soutěže v následujících oblastech využití:

- na internetových stránkách nebo v propagačních materiálech organizátora (pokud to uzná za vhodné), a to i po skončení této soutěže.

Odesláním svého soutěžního úkolu se účastník vzdává veškerých práv k tomuto obsahu (která budou poskytnuta organizátorovi) a nemůže uplatňovat žádné finanční nároky.

Odevzdáním soutěžního úkolu převádí Účastník na Organizátora majetková autorská práva k obsahu spolu s výhradním právem na výkon odvozených autorských práv k obsahu a zmocňuje Organizátora k rozhodnutí o prvním zveřejnění obsahu, jakož i k výkonu dalších práv k obsahu. Organizátor není povinen obsah šířit.

V případě, že soutěžní úkol poruší práva třetích osob, zejména práva na ochranu autorských práv nebo práv k ochranným známkám, zavazuje se účastník, jehož soutěžní úkol způsobil odpovědnost pořadatele, nahradit pořadateli veškerou odpovědnost vyplývající z takového porušení a nahradit škodu způsobenou pořadateli.

Udělování ocenění

Na řádný průběh soutěže a předávání cen dohlížejí odpovědné osoby určené Organizátorem (Porota).

Porota se skládá nejméně ze 3 zaměstnanců pořadatele.

Soutěžní úlohy budou v době výběru anonymizovány tak, aby aby porota neznala údaje účastníků.

O výběru výherců rozhoduje porota 100% samostatně na základě subjektivního hodnocení předloženého soutěžního úkolu. Není možné zpochybňovat objektivitu výběru nejlepších soutěžních úloh, neboť výběr bude zcela subjektivní a tuto skutečnost otevřeně sdělujeme.

Porota vybere 3 vítězné příspěvky ze všech předložených. Autoři vítězných soutěžních příspěvků budou odměněni cenami. 

Ceny v soutěži jsou následující:

a) za první místo: Xbike HS-3010X Grix skládací rotoped v celkové hodnotě 4690 Kč.

b) za druhé místo:  HS-1001K stacionární bradla s rukavicemi v celkové hodnotě 2190 Kč. 

c) za třetí místo: Žlutý akupresurní set a masážní váleček EVA 33 cm v celkové hodnotě 790 Kč.

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ A PŘEDÁNÍ CEN

Koneční vítězové vybraní porotou budou informováni prostřednictvím komentáře na profilu https://www.facebook.com/hopsportcz, který prohlásí vítězný příspěvek. 

Výherce musí odpovědět do 5 dnů od oznámení o výhře a uvést své jméno, e-mailovou adresu, úplnou doručovací adresu a číslo mobilního telefonu.

Uvedení nesprávných údajů Účastníkem může mít za následek nemožnost nebo zpoždění předání Výhry.

V případě, že na oznamovací e-mail nebude ve stanovené lhůtě reagováno, nebude možné výhru uznat a pořadatel bude kontaktovat další osobu, která musí dodržet stejné lhůty pro potvrzení výhry.

Organizátor nenese odpovědnost, pokud nastane některý z následujících případů:

- účastník z jakéhokoli důvodu nebo nemožnosti nekontroluje přímé zprávy v aplikaci Facebook messenger;

- zpráva se zobrazí ve schránce "spam".

- účastník smazal svůj profil na Facebooku;

- účastník odstoupí od účasti.

Kromě toho je účastník výhradně odpovědný za správu svého profilu na Facebooku, zejména pokud jde o:

- čtení zpráv na Facebook messengeru, které obsahují pokyny k převzetí výhry;

- přijetí preventivních opatření, která zabrání neoprávněnému přístupu k profilu účastníka.

- Výherce je povinen podepsat a zaslat zpět na uvedenou e-mailovou adresu potvrzujícího převzetí výhry sken formuláře, který organizátor poskytl.

Je třeba mít na paměti, že i v případě, že soutěžní úkol odevzdá nezletilá osoba, bude výhercem vyhlášena pouze osoba, která soutěžní úkol odevzdala, tj. dospělá osoba.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny nejpozději do 7 dnů od ukončení soutěže. Výsledky budou zveřejněny v sekci Příběhy na facebookovém profilu společnosti: https://www.facebook.com/hopsp... a na Instagramových příbězích na profilu společnosti na Instagramu: https://www.instagram.com/hop_sport.cz/.

CENY

Výhry v soutěži jsou podrobně popsány v daném soutěžním příspěvku.

Výhry budou výhercům předány po obdržení po předání úplných kontaktních údajů výherců, a to nejpozději do 20 dnů od zveřejnění výsledků na Facebooku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přihláška k účasti v soutěži znamená, že účastník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely řádného zaslání výhry na adresu uvedenou účastníkem, a to jsou: jméno, adresa, kontaktní telefonní číslo.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla Soutěže i v průběhu jejího trvání. Informace o změnách budou zveřejněny na profilu Hop-Sportu na sociální síti Facebook na adrese uvedené v bodě 1.1.

Změny vstupují v platnost dnem jejich vyhlášení. 3. Změny se provádějí v souladu s platnými pravidly.

Organizátor nenese náklady spojené s doručením soutěžních příspěvků účastníků soutěže.

Organizátor neodpovídá za technické problémy, které se vyskytnou při odesílání soutěžních příspěvků, a za případné zpoždění v doručení soutěžních příspěvků, které z toho vyplývá.

Organizátor nese náklady za zaslání cen udělených v soutěži.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit následující termíny: začátek a konec přidávání soutěžních příspěvků, začátek a konec hlasování a zveřejnění výsledků soutěže.

V případě porušení Pravidel ze strany Účastníka mohou odpovědné osoby určené Organizátorem Účastníka vyloučit ev kterékoli fázi Soutěže.

Ve věcech neupravených Řádem se použijí ustanovení občanského zákoníku.

Účast v Soutěži znamená souhlas s podmínkami uvedenými v tímto Řádě.